نویسنده = ���������� ������ �������������� ������������
ارزیابی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری شهر رزن در برابر زلزله

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 267-282

10.22059/jhsci.2021.329335.669

علیرضا صالحی پور میلانی؛ مهدی زمانی؛ سید حسن صدوق