نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رویکرد تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 393-409

10.22059/jhsci.2015.58266

محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ شریف مطوف؛ نسرین کاظمی ثانی عطاالله