نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تاب ‏آوری محیطی در برابر مخاطرات سیلاب فروردین 1398 در شهر شیراز با رویکرد منظر، تئوری سیستم ‏ها و مدل DPSIR

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-75

10.22059/jhsci.2020.301219.556

آیدا اسدافروز؛ حشمت اله متدین؛ محمدرضا مثنوی؛ سید امیر منصوری