نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری- همدیدی غلظت آلایندۀ مونواکسیدکربن بر‌اساس سمت و سرعت باد و مخاطرۀ آن در شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 439-450

10.22059/jhsci.2015.58272

آذر کرمانی؛ مهری اکبری؛ بهلول علیجانی؛ امید مفاخری