نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی رویکرد تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 393-409

10.22059/jhsci.2015.58266

محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ شریف مطوف؛ نسرین کاظمی ثانی عطاالله