نویسنده = ���������������� ������������
عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرستان باوی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 411-422

10.22059/jhsci.2015.58267

مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ طاهره زبیدی