عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرستان باوی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

بخش کشاورزی منبع مهم انتشار گازهای گلخانه­ای است. بنابراین، در بخش کشاورزی، راهبردهای کاهشی به‌منظور کاهش تغییرات آب‌وهوایی ضروری است. ازآنجا که کاهش تغییرات آب‌وهوایی در بخش کشاورزی به تمایل کشاورزان بستگی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تمایل آنان به کاهش تغییرات آب‌وهوایی مهم است. هدف کلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل یا نیات کشاورزان در زمینة کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی، پیمایشی است. جامعة آماری را کشاورزان شهرستان باوی به تعداد 3000 نفر تشکیل می­دادند. نمونه­ای 350 نفری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه­ بود که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ (90/0-70/0) تأیید شد. نتایج نشان داد، متغیرهای دانش اثرات، اعتماد به رسانه‌ها، دانش علل و اعتماد اجتماعی 28/0 درصد از تغییرات در میزان تمایل رفتاری کشاورزان را به کاهش تغییرات آب‌وهوایی پیش بینی می‌کنند. در نهایت بر اساس یافته­های تحقیق، پیشنهادهایی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


[43]. Yazdanpanah, M., Forouzani, M & Zobeidi, T. (2015). A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Qmethodology. A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Q- methodology. Proceedings of 31st Q Conference. Università Politecnica delle Marche (pp. 121-123).  ANCONA. ITALY.
[44]. Zobeidi, T., Yazdanpanah, M., Forouzani, M, & Khosravipour, B. (2016). Climate change discourse among Iranian farmers. Journal of Climatic Change.