دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 371-375 
3. ارزیابی رویکرد تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

صفحه 393-409

محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ شریف مطوف؛ نسرین کاظمی ثانی عطاالله


5. واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

صفحه 423-437

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مریم ملک میرزایی


7. تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

صفحه 451-469

حمزه احمدی؛ محمد باعقیده؛ سعید اسدی؛ فریبرز احمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 371-375 پاییز 1394، صفحه 269-369 تابستان 1394، صفحه 137-268 بهار 1394، صفحه 1-135