دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-135 
3. واکاوی سازوکار و مخاطرات توفان حاره‌ای نیلوفر

صفحه 21-34

10.22059/jhsci.2015.53919

یوسف قویدل رحیمی؛ اسماعیل عباسی؛ منوچهر فرج زاده اصل


4. تحلیل رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

صفحه 35-49

10.22059/jhsci.2015.53920

سعید بازگیر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر شمسی پور؛ شیوا سیدی سرنجیانه


8. پهنه‌بندی لغزش زمین در منطقۀ کاشتر کامیاران برای کاهش مخاطرات

صفحه 105-116

10.22059/jhsci.2015.53924

حسن صدوق ونینی؛ محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ میترا اسدی؛ محمد صدیق قربانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 371-375 پاییز 1394، صفحه 269-369 تابستان 1394، صفحه 137-268 بهار 1394، صفحه 1-135