دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 137-268 
5. تحلیل اسطوره ای مخاطرات

صفحه 191-206

10.22059/jhsci.2015.55061

مجید جهانی؛ سید محمد رضا حسینی بهشتی؛ سید حمید طالب زاده؛ مهدی قوام صفری


7. مقایسۀ مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش

صفحه 225-250

10.22059/jhsci.2015.55063

ایمانعلی بلواسی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ خلیل ولی زاده کامران


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 371-375 پاییز 1394، صفحه 269-369 تابستان 1394، صفحه 137-268 بهار 1394، صفحه 1-135