عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و مخاطرات ناشی از آن

نوع مقاله : پژوهشی بنیادی

نویسندگان

1 ، دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکدۀ حقوق، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات قم

چکیده

 افزایش تولید مواد غذایی در عرصه‌های گوناگون، به‌مرور زمان بر رشد جمعیت تأثیر مثبت داشته است. اهمیت مواد غذایی در سلامت و زندگی انسان، به‌خصوص در حوزۀ اقتصاد انکارنشدنی است. با توجه به تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا، افرادی به‌طور سهوی یا عمدی، از طریق تولید، عرضه، واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده، سبب بیماری‌های لحظه‌ای، کوتاه‌مدت، طولانی‌مدت و حتی مرگ بسیاری از افراد می‌شوند. ازاین‌رو عدم ایمنی مواد غذایی به‌عنوان یکی از مخاطرات موجود، درصورتی که به خطر بالفعل تبدیل شود، منجر به واکنش آنی بدن شده و مسمومیت را به‌همراه خواهد داشت. در موارد بسیاری، عوارض ناشی از آن به‌مروز زمان و اغلب در دوران میانسالی، به‌صورت بیماری‌های مزمن بروز می‌یابد. از دیگر پیامدهای بالفعل شدن این‌گونه مخاطرات می‌توان به خسارت‌های مالی، کاهش تجارت مواد غذایی، کاهش گردشگری و افزایش هزینه‌های پزشکی و اقتصادی اشاره کرد. در تحقیق حاضر به‌منظور بحث و استدلال از روش کتابخانه‌ای، توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده و در مواردی نیز از نظر کارشناسان حوزۀ مواد غذایی، استفاده شده است. شناخت عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از حیث جرم‌شناختی، می‌تواند به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در نتیجه کاهش آستانۀ خطر کمک کند. از عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده می‌توان به عدم نظارت کافی بر مواد غذایی، نقایص و کمبودهای قانونی، تخلف برخی از بازرسان، نوسانات اقتصادی و فرهنگ کاری حاکم اشاره کرد که باید برای هر یک چاره‌اندیشی شود.

کلیدواژه‌ها


[1] استیری، اکبر (1379)، بررسی پدیدۀ جنگ و تأثیر آن در بزهکاری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
[2] ام. ار.، آدامز، (1381) میکروبیولوژی مواد غذایی، مترجم: مرتضوی، علی، صادقی ماهونک، علیرضا، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
[3] برگرفته از روزنامۀ همشهری، آشفته‌بازار نظارت بر مواد غذایی، سه‌شنبه 9 آبان 1391، همچنین قابل دسترس در: www.hamshahrionline.com
[4] به نقل از خبر مرکز آذربایجان شرقی، تاریخ مشاهدۀ خبر 18/8/1392، قابل دسترس در: http://tabriz.irib.ir
[5] به‌نقل از خبرگزاری ایسنا، تاریخ مشاهدۀ خبر: 21/7/1392، قابل دسترس در:http://isna.ir/  
[6] به‌نقل از خبرگزاری تسنیم، تاریخ مشاهدۀ خبر: 7/8/1392، قابل دسترس در: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/178237
[7] به‌نقل از روزنامۀ ایران، تاریخ مشاهدۀ خبر: 3/2/1393، قابل دسترس درwww.iran-newspaper.com:
[8] پوربابا، حمید؛ ابراهیم‌نژاد، نستوه؛ جهان، سینا، (1391)، میکروبیولوژی و کنترل کیفی مواد غذایی، تهران: کتاب پایتخت.
[9] پونده نژادان، علی‌اکبر، (1386)، پیام تغذیه. تهران، اوسانه.
[10] دانش، تاج زمان، (1384)، مجرم کیست جرم‌شناسی چیست، چاپ دهم، تهران: کیهان.
[11] رابینسون، کارین اچ. وایگلی، اما اس. اچ مولر، (1387)، اصول تغذیۀ رابینسون‌، دانا، ترجمۀ ناهید خلدی، تهران: نشر سالمی
[12] رجب‌زاده، علیرضا، (1394)، چرا دانش مخاطرات؟ (تبیین حقوق و مخاطرات)، دانش مخاطرات، دورۀ 1، شمارۀ 1، بهار: 4-1.
[13] روزبهانی، لیلا؛ علاءالدینی، بهزاد؛ قطبی، معصومه، (1390) میکروبیولوژی مواد غذایی، تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی
[14] محتشمی، رهام. اثرات نامطلوب موجود در کوهای شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی، انسان و محیط زیست. کشاورزی پایدار. زمستان 1383: 8-6
[15] معین، محمد، (1342) فرهنگ فارسی، ج دوم، چاپ بیست‌و‌هشتم، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر،تهران.
[16] مرکز سلامت محیط و کار، راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، پژوهشکدۀ محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران. پاییز 1391 :54. قابل دسترس در: http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_10.pdf
[17] مصطفایی، فریده؛ صمدنژاد، فروغ؛ پرندان، گلاله، (1387)، بررسی مشکلات و چالش‌های بازرسان بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در استان کردستان سال 1387. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت. آبان ماه 1388. قابل دسترس در: www.civilica.com
[18] نیک‌پویان، حسین، (1385)، مسمومیت‌ها و بیماری‌های ناشی از غذا، مشهد، بارثاوا.
[19] پاک‌نهاد، امیر، (1392)، احساس ناامنی و ترس از جرم. آموزه‌های حقوق کیفری، بهار و تابستان، شمارۀ 5: 180-155. قابل دسترس در: www.noormags.com
 
[20] C. Latham.,(1997),Human Nutrition In Developing World, FAO: Rome.
[21] Claire Fox, Renee. M. Lidz, Victor. J. Bershady, Harold. (2006), After Parsons: A theory of social action for the twenty-first century. Russell Sage Foundation.USA.
[22] Croall،Hazel.(2009).White collar Crime,Consumer and Victimization.Crime Law Soc Change.Springer Science.UK.
[23] Edlin, Gardon. Golanty, Eric. Mc Cormak Brown, Kelli. (1999). Essentials for Health and Wellness. Jones & Barlet Learning.
[24] Hadad،Lawrence. Oshaug، Arne. (1997). How Does The Human Rights Perspective Help to Shape The Food Nutrition Policy Research Agenda?. International Food Policy Research Institute:USA
[25] J. Gibney, Micheal. A. Lanham-New, Susan. Cassidy, Aedin. H. Vorster, Hester. (2009).Introduction to Human Nutrition. John Wiley & Sons.USA.
[26] L.Cooper, Cary. J Burke, Ronald. C. Tomlinson, Edward. (2012).Crime and corruption: Why it occurs and what to do about it. Gower Publishing.UK.
[27] M. Crawford, Lester. A. Franco, Don.(1994).Animal Drugs and Human Health. Technomic Publishing Compnay:USA.
[28] Ritzer, George. Ryan, J. Michael.(2010).The concise Encyclopedia of sociology. John Wiley & sons.UK.
[29] S.Simpson،Sally.Wiesburd،David.(2009).The criminology of White Collar Crime. Springer.USA.
[30] South، Nigel. Birsman, Avi.( 2013)International hand book of green criminology.Routledge:UK.
[31] Vail, John. Wheelock, Jane. James Hill, Michael. (1999).Insecure Times: Living with insecurity in contemporary society. Routledge.UK.