نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان داراب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 367-382

10.22059/jhsci.2021.309925.598

علیرضا بستانی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ هوشمند عطایی؛ گیتی صلاحی اصفهانی