کلیدواژه‌ها = سامانه‌های سینوپتیک
تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-215

10.22059/jhsci.2014.53120

مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری