سخن عضو هیأت تحریریه/چرا دانش مخاطرات؟ (اهمیت رفتار و سبک زندگی سلامت‌محور در پیشگیری از مخاطرات در دوران معاصر)

سخن سردبیر

نویسنده

استاد ممتاز دانشگاه تهران