اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در راستای کاهش آسیب‌پذیری صنعت بانکداری

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA، دانشکدۀ مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان

2 استادیار، دانشکدۀ مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

افزایش کیفیت محصول و خدمات با کاهش آسیب‌پذیری و هزینه‌ها رابطۀ مستقیم دارد. به همین دلیل، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مدیریت سازمان‌ها بیشتر بر مدیریت جامع (TM) متمرکز شده‌ است، نمی‌توان تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) را در بقای سازمان‌ها نادیده گرفت. هدف این مطالعه شناسایی و بررسی موانع اجرای TQM در صنعت بانکداری در راستای کاهش آسیب‌پذیری در این صنعت است. به این منظور، بانک تجارت که از گسترده‌ترین بانک‌های خصوصی ایران است، با بیش از 2400 شعبۀ فعال، به‌عنوان نمونۀ این مطالعه انتخاب شد. جامعۀ هدف این مطالعه 47 شعبه بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 42 نمونه در نظر گرفته شد که 62 نفر از مدیران و سرپرستان شعب استان قزوین را در بر می‌گیرد. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ عمومی (اطلاعات فردی) و پرسشنامۀ اختصاصی (شامل پنج مؤلفۀ اصلی ویژگی‌های فرهنگی ‌و‌ کارمندان، ویژگی‌های زیرساختی، ویژگی‌های مدیران، ویژگی‌های رقابت‌پذیری و ویژگی‌های سازمانی) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم­افزار Excel و نرم‌افزار آماری SPSS.16 استفاده شد. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استقرار ناموفق TQM و اثرگذاری این مؤلفه‌ها و شاخص‌های آنها، سنجش و رتبه‌بندی شده و نتایج حاصل‌ تحلیل شد و به‌ترتیب ابعاد سازمانی، زیرساختی، فرهنگی ‌و ‌کارمندان و مدیران بیشترین تأثیر را بر اجرای ناموفق TQM داشتند. با توجه به تأثیر مستقیم اجرای موفق TQM بر افزایش کیفیت و تأثیر مستقیم افزایش کیفیت بر کاهش آسیب‌ها، کیفیت نه‌تنها به‌عنوان مقصد، بلکه باید به‌منزلۀ سفری بدون مخاطره تلقی شود. با کنترل موانع اجرای موفق TQM، می‌توان آسیب‌پذیری این صنعت را به‌منظور کنترل هزینه، رشد و بهبود مستمر کاهش داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


1[ اسمیت، کیت (1382). مخاطرات محیطی، ترجمۀ ابراهیم مقیمی و شاپور گودرزی‌نژاد، تهران: سمت.
]2[ بهشتی‌نیا، محمدعلی؛ مقیمی، مصطفی (1394). تحلیل اثر تولید چندمکانی در افزایش توان کاهش مخاطرات و آسیب‌پذیری در زنجیرۀ تأمین، دانش مخاطرات، دورۀ 2، شمارۀ 2: 156-141.
]3[ گواهی، عبدالرحیم (1393). چرا دانش مخاطرات؟ مخاطره‌شناسی و آینده‌پژوهی، دانش مخاطرات، دورۀ 1، شمارۀ 2: 130-127.
]4[ مقیمی، ابراهیم (1394). دانش مخاطرات، چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
]5[ مقیمی، ابراهیم (1393). چرا دانش مخاطرات؟ تعریف و ضرورت دانش مخاطرات، دورۀ 1، شمارۀ 1: 3-1.
]6[ مقیمی، محمد؛ رمضان، مجید (1390). پژوهشنامۀ مدیریت، ج 9، انتشارات راه‌دان.
[7] Abdolshah, M. and Abdolshah, S., (2011). Barriers to the successful implementation of TQM in Iranian manufacturing organisations, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol.7, No.3: 358 - 373.
[8] Agus, A. and Za’faran, H., (2011). Enhancing Production Performance and Customer Performance Through Total Quality Management (TQM): Strategies For Competitive Advantage, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 24: 1650-1662.
[9] Ali, N.A., Zairi, M. and Mahat, F., (2008). People resistance in TQM implementation: a qualitative study on Malaysian universities, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 3, No.1: 1-11.
[10] Al-Marri, K., Ahmed, A.M.M.B. and Zairi, M., (2007). Excellence in service: an empirical studyof the UAE banking sector, Int. J. Quality and Reliability Management, Vol. 24, No. 2: 164-176.
[11] Anderson, J., Rungtusanatham, M., Schroeder, R., (1994). A theory of quality management underlying the Deming management method, Academy of Management Review, Vol. 19, No. 3: 472-509.
[12] Ashrafi, R. and Bashir, H.A., (2011). Implementation of quality management in organizations operating in the Sultanate of Oman: ISO 9001:2000 vs. non-ISO 9001:2000 certified organizations, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 7, No. 2:183-201.
[13] Bhat, K.S. and Rajashekhar, J., (2009). An empirical study of barriers to TQM implementation in Indian industries, The TQM Magazine, Vol. 21, No. 3: 261-272.
[14] Cheng, T.C.E. and Ngai, E.W.T., (1997). Identifying potential barrier to total quality management using principal component analysis and correspondence analysis, international journal of quality management, Vol. 14, No. 4: 391-408.
 [15] Firas, M., (2014). Assessment of the Middle Administrative Leadership’s Awareness of the Implementation of the Concept of Total Quality Management (TQM) in Commercial Banks operating in Jordan, ARAB ECONOMIC AND BUSINESS JOURNAL, Vol. 9, No.1: 81–92.
[16] Kayis, B., Kim, H. and Shin, T.H., (2003). A comparative analysis of cultural, conceptual and practical constraints on quality management implementations-findings from Australian and Korean banking industries, TQM and Business Excellence, Vol. 14, No. 7: 765-777.
[17] Keng, B. O. (2007). Does TQM influence employees job satisfaction?An empirical case analisys, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.  24, No. 1: 158-168.
[18] Mellahi, K. and Eyuboglu, F., (2001). Critical factors for successful total quality management implementation in Turkey: evidence from the banking sector, Total Quality Management, Vol. 12, No. 6: 745-756.
[19]  Mosadegh Rad, A.M., (2005). A survey of TQM in Iran-barriers to successful implementation in healthcare organization, Leadership in Health Services, Vol. 18, No. 3: 12-24.
[20] Mosadeghrad, A.M., (2013). Obstacles to TQM success in health care systems", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 26, No. 2: 147-173.
[21] Mosadeghrad, A.M., (2014). Why TQM programmes fail?A pathology approach, The TQM Journal, Vol. 26, No. 2: 160-187.
[22] Naghshbandi, S., Yousefi, B., Zardoshtian, S. and Moharramzade, M., (2012). Assessment of military's force staff's readiness for total quality management (TQM) approval in Tehran Province, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 46: 5345-5349.
[23] Safakli, O., (2004). Assessing the need of TQM in the banking sector of the Northern Cyprus, Journal of Transnational Management, Vol. 10, No. 2: 59-72.
[24] Selvaraj, M., (2009). TQM in Indian commercial banks: a comparative study, Journal of Marketing and Communication, Vol. 4, No. 3: 59-70.
[25] Simmons B.L. and White, M.A., (1999). The relationship between ISO 9000
and Business Performance: Does Registration Really Matter?, Journal of
Managerial Issues, Vol. 11, No. 3: 330-343.
[26] Soltani, E., Lai, P-C. and Gharneh, N.S., (2005). Breaking through barriers to TQM effectiveness: lack of commitment of upper-level management, Total Quality Management, Vol. 16, Nos. 8 and 9:1009–1021.
[27] Sureshchandar, G.S., Rajendran, C. and Anantharaman, R.N., (2001). A holistic model for total quality service, Int. J. Service Industry Management, Vol. 12, No. 4: 378-412.
[28] Talib, F., Rahman, Z., Qureshi, M.N. and Siddiqui, J., (2011a). Total quality management and service quality: an exploratory study of management practices and barriers in service industries, Int. J. Services and Operations Management, Vol. 10, No. 1: 94-118.
[29] Talib, F. and Rahman, Z., (2014). Identification and adoption of total quality management practices in Indian information and communication technology and banking industries: an empirical study, Proceedings of 3rd International Conference on Sustainability and Management Strategy (ICSMS-2014), organized by Institute of Management Technology (IMT), Nagpur, India in collaboration with California State University SAN BERNARDINO and NEERI during March 21-22, 2014.
[30] Vermeulen, W. and Crous, M.J., (2000), Training and education for TQM in the commercial banking industry of South Africa, Managing Service Quality, Vol. 10, No. 1: 61-67.
[31] Yamada, T.T., Poltronieri, C.F., Gambi, L.N. and Gerolamo, M.C., (2013). Why does the implementation of quality management practices fail? A qualitative study of barriers in Brazilian companies, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 81: 366-370.