دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-90 
مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا

صفحه 47-60

10.22059/jhsci.2016.59274

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی نیا؛ احمد حشمتی مولائی