نقش ناشر در نشر مجلات علمی با رویکرد کاهش آسیب و ارتقای کیفیت (مقایسة کیفی سه ناشر دانشگاهی: شیکاگو، آکسفورد و تهران)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس‌ارشد زبان‌شناسی، کارشناس مسئول واحد مجلات انتشارات دانشگاه تهران

چکیده

در فرایند نشر علم، مؤلف ابتدا با نشر مقاله در مجله‌ای معتبر و مربوط، به‌دنبال گشودن راه‌های بیشتر و بهتر برای خود و دیگر پژوهشگران است. همان ضرورت‌هایی که مؤلف را به سپردن مقالة خود به مجله وامی‌دارد، مجلات را نیز برای ارتقای خود و عرضة هر چه بهتر مقالات در جهان علم به‌ سپردن مجله به ناشر مناسب‌ سوق می‌دهد. در این مقالة مروری، ضمن جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، به توصیف ویژگی‌ها و روند کار سه ناشر دانشگاهیِ شیکاگو، آکسفورد و تهران، و معرفی امکاناتی پرداخته‌ایم که ناشر می‌تواند با هدف ارتقای هر چه بیشتر، به مجلات عرضه دارد. دانشگاه تهران با توجه به جایگاه علمی‌ خود به‌عنوان دانشگاه مادر در کشور و نیز در میان دیگر دانشگاه‌های جهان، می‌تواند با تغییر رویکرد خود، انتشارات دانشگاه تهران را به جایگاه شایستة خود در سطوح بین‌المللی برساند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. ادیب سلطانی، میرشمس‌الدین (1381). راهنمای آماده‌ساختن کتاب، ویراست سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ایران.
  2. آذرنگ، عبدالحسین (1393). آشنایی با ویراستاری و نشر، انتشارات سمت، تهران، ایران.
  3. جلال‌زاده، زهرا (1391). شیوه‌نامة انتشار مجلات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.
   1. Adib-Soltani, Mir Shamseddin (2002). A Guide to Book Preparation, 3rd ed., Scientific and Cultural Publication Co., Tehran, Iran. [in Persian]
   2. Azarang, Abdolhossein (2014). An Introduction to Editing and Publishing, SAMT, Tehran, Iran. [in Persian]
   3. www.Britannica.com
   4. The Chicago Manual of Style (2010). 16th ed., University of Chicago Press, Chicago, USA.
   5. Jalalzade, Z. (2012). University of Tehran Journal’s Manual, University of Tehran Press, Tehran, Iran. [in Persian]
   6. http://Journals.ut.ac.ir

  10. New Oxford Style Manual (2016). 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, UK.

  11. http://www.oxfordjournals.org

  12. www.press.uchicago.edu