دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-189 
6. تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز

صفحه 155-170

10.22059/jhsci.2016.60744

حسین محمدی؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی؛ اسماعیل عباسی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 297-393 پاییز 1395، صفحه 191-296 تابستان 1395، صفحه 91-189 بهار 1395، صفحه 1-90