دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 297-393 
5. بیمه، راهکاری موثر در مدیریت بلایای طبیعی

صفحه 345-364

10.22059/jhsci.2016.62370

غزال شاه پری؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ محمد حسن زاده


7. پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC - RAS

صفحه 379-393

10.22059/jhsci.2016.62373

آفاق کاظمی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ میراسدالله حجازی؛ سعید خضری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 297-393 پاییز 1395، صفحه 191-296 تابستان 1395، صفحه 91-189 بهار 1395، صفحه 1-90