طراحی الگوریتم سنجش پیشرفت پروژ‌ه‌ها با هدف کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از تأخیرات

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

چکیده

صنعت ساختمان از ارکان اصلی توسعة پایدار و اقتصاد مولد هر کشور است و به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم، افراد، سازمان‌ها و نهادهای بسیاری را درگیر خود می‌کند. تسهیلات و زیرساخت‌های اجتماعی، معیاری اساسی در شکل‌گیری اجتماعات پایدارند. صنعت ساخت‌وساز [construction Industry] بخشی اساسی و حیاتی از نظام اقتصادی است که تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد. فرایندهای احداث، بهره‌برداری و تخریب ساختمان‌ها، از مهم‌ترین عوامل تأثیر نقش انسان بر محیط زیست به‌صورت مستقیم (از طریق مصرف مصالح و انرژی و آلودگی و هدر رفت ناشی از آن) و غیرمستقیم (از طریق فشار بر زیرساخت‌های ناکارامد و اشتغال) است. مخاطراتی همچون افزایش و هدررفت مصرف منابع طبیعی در خلال پروژه‌های تأخیریافته، مرافعات حقوقی، کاهش انگیزش و بازدهی عوامل انسانی درگیر در پروژه، کاهش انگیزش سرمایه‌گذاری و مخاطرات اقتصادی ناشی از آن و مشکلات اقتصادی-اجتماعی منتج از آن، از عواملی‌اند که محققان را به طراحی الگوهای مؤثرتر پایش پروژه‌ها وادار می‌کنند. در طی فرایند کنترل پروژه، حتی با بهره‌گیری از بهترین و متداول‌ترین نرم‌افزارهای موجود در این عرصه، به‌واسطۀ انگاره‌هایی ساده و پیش‌پاافتاده که تنها مبتنی بر قضاوت‌های فردی کاربرند، پیشرفت پروژه سنجیده می‌شود؛ قضاوت‌هایی که ممکن است آلوده به ذهنیات فردی، شرایط روحی و روانی، داوری نادرست و ... باشد. شالودۀ فرایند سنجش در متدولوژی پیشنهادی پژوهش حاضر، قضیه‌ای در علم فیزیک با عنوان «اصل انتقال حرارت» است. به عقیدة نگارنده، پیشرفت زمانی هر فعالیت در پروژه، به مانند انتقال یکنواخت انرژی حرارتی در یک جسم رسانای جامد و پیشرفت مالی آن به‌مثابۀ انتقال انرژی حرارتی به‌گونۀ غیریکنواخت در یک نیمه‌رساناست. با این فرض، محک‌ها و معیارهای سنجش پیشرفت، بر پایۀ این اصل طراحی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1[ سروش‌نیا، احسان (1387). «طراحی متدولوژی نرم‌افزاری سنجش پیشرفت پروژه». پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
]2[ علی‌اکبری، محمدحسین (1395). «بودجة 96 در ترازوی کارشناسی، کد خبر :2644622435215064651». جام جم، دوشنبه 15 آذر 1395.
]3[ مقیمی، ابراهیم (1393). دانش مخاطرات (برای زندگی با کیفیت بهتر و محیط پایدارتر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
[4] Alam, M. D.; Gühl, U. F. (2016). Projec Management in Practice. Springer. p.35.
[5] Anthony R. N. ; Govindarajan V. (2003). “Management Control Systems”. 11th edn. New York. McGraw-Hill. Cammann. C. & Nadler. D. A. (1976 Jan-Feb). Fit Control Systems to Your Management. Harvard Business review. p.241.
[6] Bergman, T. L.; Lavine, Adrienne S. (2015). Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th edn., Wiley & Sons:76.
[7] Carter, G.; Smith, S.D. (2006). “Safety Hazard Identification on Construction Projects”. Journal of Construction Engineering and Management. ISSN (print): 0733-9364 | ISSN (online): 1943-7862 Volume 132 Issue 2 - February 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.1061/ (ASCE) 0733-9364(2006)132:2(197). pp. 234-235.
[8] Cooke, H.S.; Tate, K. (2005). the McGraw-Hill 36-Hour Course Project Management. New York. McGraw-Hill: 57.
[9] Eriksson, P.; Lind, H. (2015). “Moral hazard and construction procurement: A conceptual framework”. Journal of Procurement for Sustainable Innovations in the Built Environment. Volume 76 Issue 3: 82.
[10] Gardiner, P. D. (2005). Project Management (A strategic Planning Approach). 1st edn., Hampshire. Palgrave Macmillan: 40.
[11] Gray C. F. ; Larson E. W. (2003). Project Management (The Managerial Process). 2nd edn., New York. McGraw-Hill: 134-138.
[12] Handzic, M.; Bassi, A. (Eds.). (2017). Knowledge and Project Management (A Shared Approach to Improve Performance). Springer: 19.
[13] Higging, J. C. ; Finn, R. (1976). Managerial Attitudes toward Computer Models for Planning and Control. long Range Planning: 430.
[14] Lester, A. (2017). Project Management. Planning and Control. 7th edn.. Elsevier: 371.
[15] Lienhard, J.H. (2012). A Heat Transfer Textbook: Fourth Edn. (Dover Civil and Mechanical Engineering). 4th Edn.. Wiley & Sons: 159.
[16]  Meredith, J.R.;  Shafer, Scott M.; Mantel, Samuel J.; Stone, Margaret M. (2016). Project Management in Practice. 6th Edn. Wiley: 423.
[17] Morris, P.W.G. (2013). Reconstructing Project Management. Wiley: 8.
[18] Reid. A. (1999). Project Management: Getting It Right. 1st edn.. Elsevier: 19.
[19]) Sabul, S. (2012). “Case Studies in Mechanical Engineering: Decision Making. Thermodynamics”. Fluid Mechanics and Heat Transfer. 1st edn. Wiley: 190.
[20] Sholarin, E.A.; Awange, J.L. (2015). Environmental Project Management. Springer: 341.
[21] Thamhain, H. J. (2007). “The New Project Management Software and Its Impact on Management Style”. Project Management Journal: 59.
[22] Turner, J.R. (1993). the Handbook of Project-Based Management. Berkshire. McGraw-Hill: 64.
[23] Walker, A. (2015). Project Management in Construction. 6th Edn. Wiley: 340.