واکاوی آسیب‌پذیری و امنیت خطوط انتقال برق در استان زنجان

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

2 استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.

چکیده

شرایط بد آب‌وهوایی ممکن است امنیت انتقال برق را در شبکۀ انتقال بر اثر خرابی‌های آبشاری به خطر اندازد. برطرف نشدن این خرابی‌ها، استفاده از این خطوط را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. هدف از تجزیه‌وتحلیل آسیب‌پذیری، یافتن زیرساختارهای ضعیف یا موقعیت‌های بحرانی است تا تصمیم‌گیرندگان، اقدامات احتمالی را برای کاهش ضعف‌ها و حالت بحرانی انجام دهند؛ بر این اساس باید سنجه‌های آسیب‌پذیری برای کمک به تصمیم‌گیرندگان ایجاد شوند. شاخص کلی آسیب‌پذیری، عاملی ضروری برای مقایسۀ موارد مختلف آسیب‌پذیری شبکۀ انتقال یا رویدادهای شرایط آب‌وهوایی نامساعد است. نکتۀ مهم‌تر این است که باید مناطق ضعیف در شبکه مشخص شوند تا اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری انجام گیرد. در نتیجه، این مدل ارزیابی آسیب‌پذیری همبستگی‌های مکان – زمان شرایط دشوار آب‌وهوایی را در نظر می‌گیرد و مفاهیم موجود را در چارچوبی واحد تلفیق می‌کند. هدف اصلی این مقاله، بحث در زمینۀ آسیب‌پذیری خطوط انتقال برق در مقابل مخاطرات جوی است؛ روش‌های کنونی به‌طور همزمان، همبستگی‌های مکانی- زمانی شرایط آب‌وهوایی و مدل‌های الکتریکی سیستم‌های قدرت را در نظر نمی‌گیرند. آنها بر شبیه‌سازی سیستم‌های برق بدون توجه به شرایط دشوار آب‌وهوا یا بر پیش‌بینی قطع برق خطوط هوایی انتقال برق بدون توجه به پیامدهای قطع برق تمرکز می‌کنند. بنابراین در این پژوهش هستۀ اصلی ارزیابی آسیب‌پذیری با آنالیز اقتضایی انجام می‌گیرد تا شاخص‌های آسیب‌پذیری اقتباس شوند. در نهایت می‌توان اقداماتی را برای کاهش آسیب‌پذیری مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالقاسمی، ناصر؛ و حسینی، سید رسول (1371). «تأثیرات آلودگی و خوردگی در کاهش قابلیت اطمینان عناصر خطوط انتقال و توزیع نیرو»، هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق.
 2. اسمیت، کیت. (1392). مبانی آب‌وهواشناسی کاربردی، ترجمۀ دکتر علی‌محمد خورشیددوست. مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی یاوران.
 3. امیری، علی؛ و مستجابی سرهنگی، حمید (1392). «بررسی تهدیدات جغرافیایی خطوط انتقال انرژی در ایران»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی.
 4. پرچکانی، پروانه (1383). «همه چیز دربارۀ زنجان»، تهران.
 5. رضایی، مجید؛ شریعتی، محمدرضا؛ طالبی، محمدعلی؛ و دانشور، فرشید (1383). «اثرات تغییرات شرایط آب‌وهوایی بر فرایند نشست آلودگی و خطاهای عایقی»، نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق.
 6. زنده‌دل، حسن (1377). «استان زنجان»، تهران؛ نشر ایرانگردان.
 7. شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (1377). «آیین‌نامه و استاندارد بارگذاری برج‌های انتقال نیرو»، استاندارد جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی برق.
 8. شریعتی، محمد‌رضا؛ رضایی، مجید؛ و اسکویی، محمد (1384). «نقشۀ مدل نشست آلودگی تأثیرگذار بر روی ایزولاسیون در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر»، دهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق.
 9. طرفدارحق، مهرداد؛ و روشن میلانی، کریم (1390). «شبکه‌های توزیع برق هوایی روکش‌دار و عایق شده»، دانشگاه تبریز.
 10. طوسی‌پناه، محمدرضا (1369). «تأثیرات آلودگی بر خطوط انتقال نیرو»، پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
 11. فاضلی، سهراب؛ و امیدواری‌نیا، اسداله (1373). «تأثیر سوء درجه حرارت محیط در کارایی تجهیزات از جمله ترانسفورماتورها»، چهارمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیرو.
 12. کریمی، ابوالقاسم (1381). «بررسی علل فروپاشی مقره‌های خطوط انتقال نیرو در مناطق با آلودگی محیطی»، سومین همایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق.
 13. محجل ولی، بهشته؛ و صمدی، احد (1390). «انواع هادی‌های مورد استفاده در خطوط انتقال برق»، مجله آلومینیوم، ش 31.
 14. محمدی، حسین (1387). «مخاطرات جوی»، انتشارات دانشگاه تهران.
  1. BALDICK, R., CHOWDHURY, B., DOBSON, I., DONG, Z. Y., GOU, B., HAWKINS, D., HUANG, Z. Y., JOUNG, M., KIM, J., KIRSCHEN, D., LEE, S., LI, F. X., LI, J., LI, Z. Y., LIU, C. C., LUO, X. C., MILI, L., MILLER, S., NAKAYAMA, M., PAPIC, M., PODMORE, R., ROSSMAIER, J., SCHNEIDER, K., SUN, H. B., SUN, K., WANG, D., WU, Z. G., YAO, L. Z., HANG, P., ZHANG, W. J., ZHANG, X. P. & PREDICTIO, T. F. U. (2009) “Vulnerability Assessment for Cascading Failures in Electric Power Systems”, 2009 Ieee/Pes Power Systems Conference and Exposition, Vols 1-3, pp:83-91-2078.
  2. BERNARD DALLE , Pierre Admirat (2011). “Wet snow accretion on overhead lines with French report of experience”, Cold Regions Science and Technology, 65, pp: 43–51.
  3. DOORMAN, G., KJOLLE, G., UHLEN, K., HUSE, E. S. & FLATABO, N. (2004) Vulnerability of the nordic power system. Trondheim, SINTEF. ENTSO-E (2008) Statistical Year Book. Brussels, European Network of Transmission System Operators for Electricity.
  4. ENTSO-E (2009a) P3 – Policy 3: Operational Security. ENTSO-E.
  5. ENTSO-E (2009b) System Adequacy Forecast for 2010-2025. Brussels, European Network of Transmission System Operators for Electricity. ENTSO-E (2010) Statistical Year Book. Brussels, ENTSO-E.
  6. ESRI (2010a) ArcInfo: the complete desktop GIS. ESRI
  7. FINK, L. H. & CARLSEN, K. (1978) Operating under stress and strain. IEEE Spectrum. IEEE.
  8. HAN, S.-R., GUIKEMA, S. D., QUIRING, S. M., LEE, K.-H., ROSOWSKY, D. & DAVIDSON, R. A. (2009) “Estimating the spatial distribution of power outages during hurricanes in the Gulf coast region”, Reliability Engineering & System Safety, 94, pp:199- 210.
  9. JAYNES, E. T. (2003) Probability theory: the logic of science, Cambridge University Press. KELLEY, C. T. (2003) Solving nonlinear equations with Newton's method, Philadelphia, SIAM.
  10. KIESSLING, F., NEFZGER, P., NOLASCO, J. F. & KAINTZYK, U. (2003) Overhead power lines: planning, design, construction, New-York, Springer Verlag.
  11. KLIR, G. J. & SMITH, M. (2001) “On measuring uncertainty and uncertainty-based information:Recent development”, annals of mathematics and artificial intelligence, 32, pp:5-33.
  12. MICHIL Tomaszewski., BogdanRuszczak (2013). Analysis of frequency of occurrence of weather conditions favouring wet snow adhesion and accretion on overhead power lines in Poland, Cold Regions Science and Technology, 85, pp: 102–110.
  13. PATECORNELL, M. E. (1996) “Uncertainties in risk analysis: Six levels of treatment”, Reliability Engineering & System Safety, 54, pp:95-111.
  14. RINGLAND, G. (2006) Scenario planning: Managing the future, Chichester, John Wiley and Sons Ltd.
  15. SHAFER, G. (2009) “A betting interpretation for probabilities and Dempster-Shafer degrees of belief”, International Journal of Approximate Reasoning, In Press, Corrected Proof.
  16. VAN DER HELM, R. (2006) “Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: How semantics could help futures practice to improve”, Foresight, 8,pp:17-7.
  17. VARUM, C. A. & MELO, C. (2010) “Directions in scenario planning literature - A review of the past decades”, Futures, 42, pp: 355-369.
  18. WINKLER, J., DUEÑAS-OSORIO, L., STEIN, R. & SUBRAMANIAN, D. (2010) “Performance assessment of topologically diverse power systems subjected to hurricane events”, 95, 323-336.
  19. ZHANG, P. (2003) TRELSS Application Manual. Palo Alto, EPRI.