دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-126 
4. کاربرد شاخص‌های مورفوتکتونیکی در تحلیل مخاطرات زمین‌لغزش در راه‌آهن ناحیۀ لرستان

صفحه 51-66

امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق ونینی؛ محسن احتشامی معین آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-315 پاییز 1398، صفحه 205-270 تابستان 1398 بهار 1398، صفحه 1-126