دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-95 
5. کاربرد شاخص‌های مورفوتکتونیکی در تحلیل مخاطرات زمین‌لغزش در راه‌آهن ناحیۀ لرستان

صفحه 51-66

10.22059/jhsci.2019.272472.425

امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق ونینی؛ محسن احتشامی معین آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-421 پاییز 1398، صفحه 205-300 تابستان 1398، صفحه 97-204 بهار 1398، صفحه 1-95