دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 205-270 
4. اولویت‌بندی روش‌های مشارکت و آموزش مردم در پیش‌بینی و هشدار سیلاب در ایران

صفحه 259-269

احمد نوحه گر؛ اسماعیل صالحی؛ مینا علوی نائینی؛ علی علوی نائینی


5. کاهش پهنۀ خطر سیل در حوضۀ دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش خطرمدار

صفحه 271-285

ملیحه سادات حمصی؛ داریوش یاراحمدی؛ مجید اونق؛ علی اکبر شمسی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-315 پاییز 1398، صفحه 205-270 تابستان 1398 بهار 1398، صفحه 1-126