دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-300 
6. کاهش پهنۀ خطر سیل در حوضۀ دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش خطرمدار

صفحه 271-285

10.22059/jhsci.2019.285855.491

ملیحه سادات حمصی؛ داریوش یاراحمدی؛ مجید اونق؛ علی اکبر شمسی پور


شماره‌های پیشین نشریه