دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 205-300 
6. کاهش پهنۀ خطر سیل در حوضۀ دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش خطرمدار

صفحه 271-285

10.22059/jhsci.2019.285855.491

ملیحه سادات حمصی؛ داریوش یاراحمدی؛ مجید اونق؛ علی اکبر شمسی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-421 پاییز 1398، صفحه 205-300 تابستان 1398، صفحه 97-204 بهار 1398، صفحه 1-95