دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-204 
ارائۀ راهکاری مکان‌مند به‌منظور بهبود مدیریت امداد و نجات پس از زلزله

صفحه 117-129

10.22059/jhsci.2019.283168.476

ناهید بهرامی؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا وفایی نژاد