دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 301-421 
5. مقابلۀ غیرکیفری با مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز

صفحه 377-394

10.22059/jhsci.2020.293993.523

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ پری سیما اقبال؛ سید نصرالله ابراهیمی


6. دورنمای تغییرات نمایه‌های بارش سواحل جنوبی دریای خزر در دورۀ 2050-2021 برای کاهش مخاطرات

صفحه 395-421

10.22059/jhsci.2020.297979.540

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ سعید بازگیر؛ مصطفی کریمی احمد اباد؛ سعید صوفی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-421 پاییز 1398، صفحه 205-300 تابستان 1398، صفحه 97-204 بهار 1398، صفحه 1-95