نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم‌اندازها

نوع مقاله : پژوهشی بنیادی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

2 دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

شیوع ویروس کرونا، از مهم‌ترین مخاطرات جهان امروز است و همه‌گیری این ویروس، بخش‌های گوناگون جامعه ازجمله دانشگاه‌ها را درگیر کرده است. همانند هر چالشی، همه‌گیری ویروس کرونا نیز برای دانشگاه‌ها و جامعۀ علمی، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را به‌همراه آورده است. این پدیده موجب شده که جوامع علمی در زمینۀ آموزش الکترونیکی تجربه‌های ارزشمندی کسب کنند و آمادۀ ورود به عصر جدیدی از آموزش به شیوه‌های نوین ازجمله آموزش در فضاهای سه‌بعدی باشند. فرهنگ و هنر نیز با آموزش پیوند یافته است. این موضوع می‌تواند آغازی برای حرکت به‌سمت یکپارچگی جهانی در روند آموزش باشد. در چند ماه اخیر، بسیاری از کنفرانس‌ها نیز به شیوۀ مجازی برگزار شده‌اند که با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شدند. سیاست‌های جهانی نیز در راستای افزایش بودجۀ علوم کاربردی تمهیداتی را اندیشیده‌اند، به‌طوری‌که بودجۀ سالانه بنیاد ملی علوم آمریکا از 8 میلیارد دلار در حال تغییر به 40 میلیارد دلار است. از سوی دیگر همه‌گیری کووید-19 توجه محققان در رشته‌های مختلف را به خود جلب کرده و سبب شده مسیر تحقیقاتی در جهان به‌طور گسترده به‌سمت علوم بنیادی و یافتن راهکارهایی برای درمان این ویروس تغییر پیدا کند. این مسئله برخی زمینه‌های تحقیقاتی دیگر را با مشکل بودجه روبه‌رو خواهد کرد. بسیاری از دانشگاه‌های جهان نیز به‌علت رویکرد استفاده از فضای مجازی، با مشکلات متعدد ازجمله کاهش ثبت‌نام دانشجویان خارجی و به‌دنبال آن کمبود بودجه مواجه شده‌اند که این مسئله، حیات برخی دانشگاه‌ها را با تهدید روبه‌رو ساخته است. دانشگاه‌های سراسر جهان تمهیدات ارزشمندی را با هدف حفظ و ارتقای اهداف آموزشی خود و سازگاری هرچه بیشتر با این بحران جهانی اندیشیده‌اند. با توجه به مراتب یادشده، در این مقاله به بررسی این رویکردهای ارزشمند در جهان می‌پردازیم. امید است با بهره‌گیری از مشارکت علمی و انتقال تجارب سودمند جهانی، بتوانیم از این تهدید، فرصتی برای بهبود و ارتقای علم و آگاهی در کشور بسازیم.

کلیدواژه‌ها


[1]. ‌بازرگان، کاوه (1391). جایگاه تعامل انسان و رایانهِ (HCI) در سیستم‌های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر منابع آموزشی باز و آزاد. سخنرانی علمی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات)- از مجموعه سخنرانی‌های انجمن یادگیری الکترونیکی ایران... بارگیری‌شده در تاریخ 25/12/1398 از سایت Irandoc.ac.ir/events/1018
[2]. بازرگان، عباس و بازرگان، کاوه (1399). "پند آزادوار کرونا " به آموزش عالی برای استفاده از فناوری دیجیتال: ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول دانشگاه‌ها در پساکرونا. در حسین میرزایی (به کوشش). جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
[3]. لازار، جاناتان، جینجوان هیدی‌فنگ؛ و هری هاکهایزر (2010). روش تحقیق در فناوری اطلاعات (با تأکید بر تعامل انسان و رایانه)، ترجمۀ کاوه بازرگان و عباس بازرگان. تهران: کندوکاو.
[4]. مشایخ، فریده (1394). پیشگفتار مترجم. در گوتیه، ک. و تاردیف، م. (2005). پداگوژی: علم و هنر یاددهی: یادگیری از دوران باستان تا به امروز (نظریه و کاربرد)، چ دوم، تهران سمت.
[5]. مقیمی ابراهیم (1394). دانش مخاطرات (برای زندگی بهتر)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
[6]. مقیمی ابراهیم (1398). سازگاری جغرافیایی با ویروس کرونا کووید 19، خبرگزاری ایسنا، 23/12/1398
[7]. Adams, R. (2020) Soas survived the end of empire but can it recover this time.
[8]. Aoun, J.E. (2017). Robot Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence: Cambridge, MA. The MIT Press. (ISBN 9780262037280).
[9]. Baas, M.; Nijstad, B. & De Dreu, C. K. W. (2015) Editorial: The cognitive, emotional and neural correlates of creativity
[10]. Belanger, P.; (2016) Self-construction and social transformation: Lifelong Life-wide and Life-Deep Learning. Translation by UNESCO-UIL; Hamburg, Germany.
[11]. Bonifati, A.; Guerrini, G.; Lutz, C.; Martens, W. & Mazilu, L. (2020) Holding a Conference Online and Live due to Covid-19, A Report on EDBT.
[12]. Bothwell, E. (2020) Asiamay compete with UK’ on international students post-Covid.
[13]. Castle, S. (2020) Cambridge University Will Hold Its Lectures Online Next Year.
[14]. Ferguson, C.; van den Broek, E. L. & Oostendo, V. (2020) “On the role of interaction mode and story structure in virtual reality serious games”, J of Computers & Education”, 103671(143).
[15]. Grant, S.; & Huang, H. (2010) “The integration of an online 3D virtual learning environment into formal classroom-based undergraduate Chinese language and culture curriculum”, J of Technology and Chinese Language Teaching, 1(1), pp: 2-13.
[16]. Hartocollis, A.(2020) After Coronavirus, Colleges Worry: Will Students Come Back.
[17]. Hoffman, H. & Vu, D. (2011) “Virtual reality: teaching tool of the twenty-first century”, Academic medicine: J of the Association of American Medical Colleges, 72(12);1076-108.
[18]. Holford, M. & Morgan, R. (2020) 4 ways science should transform after COVID-19, The World Economic Forum.
[19]. Hubler, S. (2020) Fearing a Second Wave, Cal State WillKeep Classes Online in the Fall.
[20]. Kaber, M. (2019) Micro-campuses create affordable study abroad option.
[21]. Korbel, J. O. & Stegle, O. )2020( “Effects of the COVID-19 pandemic on life scientists”, J of Genome biolog.
[22]. Li, H.; Liu, Z.; & Ge, J. (2020) “Scientific research progress of COVID-19/ SARS-CoV-2 in the first five months”, J of Cell Mol Med.
[23]. London Economics’ analysis of HESA data (see HESA, 2020b).
[24]. Mervis, J. (2020) “Bill would supersize NSF’s budget—and role Legislation calls for $100 billion increase, new technology directorate, and new name”, J of Nature, 368(6498), pp:1045-10406.
[25]. Mitigating the impact of conference and travel cancellations on researchers’ futures (2020) J of elife.
[26]. Our creative diversity (1996) report of the World Commission on Culture and Development. World Commission on Culture and Development.
[27]. Reisoğlu, I.; Topu, B.; Yılmaz, R. & Yılmaz, T. K. (2017) “3D virtual learning environments in education: a meta-review”, J of Asia Pacific Education Review, 18(1), pp: 81-100.
[28]. ResiliArt – UNESCO and the International Confederation of Societies of Authors and Composers (ICSAC) on how culture and creativity increase resilience. https://en.unesco.org/news/resiliart-artists-and-creativity-beyond-crisis.
[29]. Science in the time of coronavirus.)2020(, J of Nat Methods.
[30]. See, B.; & Kokotsaki, D. (2016) “Impact of arts education on children’s learning and wider outcomes”, J of Review of Education, 4(3),pp: 234-62.
[31]. Sharp, L.; & Tiegs, A. (2018) “Impact of WOWW’s fine arts enriched education programming”, International J of Instruction, 11(2), pp: 25-40.
[32]. Shift eLearning (2020). 3 Types of Interactions you should be sustaining in e-Learning. Retrieved on 12.9.2020 from: https://www.shiftelearning.com/blog/bid/308389/3-types-of-interactions-you-should-be-sustaining-in-elearning.
[33]. The Creative Exchange - https://springboardexchange.org/ - A platform sharing artful ideas for stronger communities, and is the national programme of Springboard for the Arts.
[34]. The Heritage in a Box' toolkit is an innovative educational tool for teachers and learners in Mongolia in the Orkhon Valley Cultural Landscape World Heritage site. http://www.unescobkk.org/news/article/awareness-raising-for-mongolian-youth-through-world.
[35]. Topu, F. B.; & Goktas, Y. (2019) “The effects of guided-unguided learning in 3d virtual environment on students' engagement and achievement”, J of Computers in Human Behavior, 92, pp: 1-10.
[36]. UNESCO (2015) Learning with Intangible Heritage for a Sustainable Future: Guidelines for Educators in the Asia-Pacific Region. https://bangkok.unesco.org/content/learning-intangible-heritage-sustainable-future-guidelines-educators-asia-pacific-region M.
[37]. UNESCO (2020). UNESCO Institute of Statistics Data-base. Retrieved on 27.3.20 fromen-unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-schools-colours.
[38]. UNESCO’s Culture and Covid-19 website – UNESCO’s culture impact and response tracker.
[39]. Viglione, G. (2020) “How scientific conferences will survive the coronavirus shock”, J of Nature, 582, pp: 166-167.
[40]. Widener, A. (2020) Stranded by pandemic. American Chemical Society(CEN.ACS.ORG).
[41]. Widener, A. (2020) Trump throws science immigration into turmoil. CEN.ACS.ORG.
[42]. Witze, A.; Viglione, N.S. G. ; Callaway, E. ; Mallapaty, S.; Cyranoski, D.; Ledford, H.; & Gibney, E.(2020) Universities will never be the same after the coronavirus crisis. natureresearch,582.
[43]. https://en.unesco.org/news/exploring-world-heritage-home-unesc.
[44]. https://www.ox.ac.uk/coronavirus.
[45]. https://ethz.ch/services/en/news-and-events/coronavirus.html.
[46]. https://www.en.uni-muenchen.de/news/press-services/corona_information/index.html.
[47]. https://www.uva.nl/en/current/coronavirus/return-to-campus/return-to-campus.html?cb.
[48]. https://emergency.nus.edu.sg/.
[49]. https://tl.hku.hk/2020/05/teaching-arrangements-for-summer-semester-and-academic-year-2020-21/
[50]. https://thepienews.com/news/google-sets-out-to-disrupt-four-year-degrees/