دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 113-223 
6. نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم‌اندازها

صفحه 197-223

10.22059/jhsci.2020.311822.604

سمانه‌سادات میرحاجی؛ مرجان سلیمان پور؛ علی اکبر صبوری؛ عباس بازرگان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 331-444 پاییز 1399، صفحه 225-280 تابستان 1399، صفحه 113-223 بهار 1399، صفحه 1-111