دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 225-280