کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان داراب

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 367-382

10.22059/jhsci.2021.309925.598

علیرضا بستانی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ هوشمند عطایی؛ گیتی صلاحی اصفهانی


راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی (مطالعۀ موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 341-354

10.22059/jhsci.2015.56271

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ عادل سلیمانی