کلیدواژه‌ها = مخاطره
ارزیابی و تحلیل هم استنادی مفاهیم مخاطره، انسان و محیط از سال 1985 تا 2020

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 309-324

10.22059/jhsci.2024.371954.813

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ طیبه محمودی محمدابادی


ارزیابی و پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهرستان خلخال در برابر مخاطرۀ محیطی زمین‌لرزه

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 245-260

10.22059/jhsci.2023.366500.796

الناز پیروزی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی


پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC - RAS

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 379-393

10.22059/jhsci.2016.62373

آفاق کاظمی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ میراسدالله حجازی؛ سعید خضری


عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و مخاطرات ناشی از آن

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 171-189

10.22059/jhsci.2015.55060

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مریم مهذب