دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 207-320 
2. ارزیابی مخاطرات توسعۀ سکونتگاه‌های شهر کابل به‌سمت مناطق مستعد سیلاب

صفحه 229-246

10.22059/jhsci.2021.327569.656

رضا جعفری؛ سید موسی حسینی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1400، صفحه 321-444 مهر 1400، صفحه 207-320 شهریور 1400، صفحه 99-205 فروردین 1400، صفحه 1-98