دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 321-444 
مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزه‌خیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

صفحه 355-370

10.22059/jhsci.2022.338271.702

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب