دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 321-444 
3. مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزه‌خیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

صفحه 355-370

10.22059/jhsci.2022.338271.702

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1400، صفحه 321-444 مهر 1400، صفحه 207-320 شهریور 1400، صفحه 99-205 فروردین 1400، صفحه 1-98