دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 311-390 
تحلیل خطر احتمالی زلزله و ارزیابی جنبش نیرومند زمین در جنوب غرب البرز

صفحه 311-323

10.22059/jhsci.2023.353115.760

فرشته پورمحمد؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان؛ بهرام عکاشه؛ مسعود مجرب