دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-204 
الگوی کاهش مخاطرات کم‌آبی حوضۀ هیدرولوژیک دریاچۀ ارومیه از طریق سازگاری و مدیریت راهبردی

صفحه 189-204

10.22059/jhsci.2022.347820.740

محمد فرید لطیفی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ سید یحیی رحیم صفوی