دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-87 
مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل به قانون با نگاهی به رویۀ قضایی

صفحه 55-68

10.22059/jhsci.2022.343829.725

الله کرم شهریاری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی