دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-96 
6. امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 319-418 پاییز 1396، صفحه 211-317 تابستان 1396، صفحه 97-209 بهار 1396، صفحه 1-96