دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-96 
امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی