دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 319-418 
5. نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

صفحه 367-381

هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 319-418 پاییز 1396، صفحه 211-317 تابستان 1396، صفحه 97-209 بهار 1396، صفحه 1-96