دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 127-300 
7. تحلیل آماری- توصیفی ارتباط پارامترهای جوی با آلودگی هوای شهر تبریز

صفحه 217-230

10.22059/jhsci.2018.266834.409

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ فریبا عقلمند؛ عاطفه حسینی صدر


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 339-358 پاییز 1397، صفحه 231-337 تابستان 1397، صفحه 127-300 بهار 1397، صفحه 1-126