دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 127-300 
تحلیل آماری- توصیفی ارتباط پارامترهای جوی با آلودگی هوای شهر تبریز

صفحه 217-230

10.22059/jhsci.2018.266834.409

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ فریبا عقلمند؛ عاطفه حسینی صدر