دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 231-337