دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 339-358 
2. واکاوی همدید مخاطرۀ تگرگ در شهرستان بجنورد

صفحه 339-358

10.22059/jhsci.2019.273487.431

سعید بازگیر؛ علیرضا ایلدرمی؛ قربان صابر؛ احمد ارشادی؛ حمید نوری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 339-358 پاییز 1397، صفحه 231-337 تابستان 1397، صفحه 127-300 بهار 1397، صفحه 1-126