تعداد مقالات: 219

126. نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-381

10.22059/jhsci.2018.247309.300

هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی


127. مقابلۀ غیرکیفری با مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 377-394

10.22059/jhsci.2020.293993.523

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ پری سیما اقبال؛ سید نصرالله ابراهیمی


128. ارزیابی میراث ژئومورفولوژیک شهر خرم‌آباد به‌منظور توسعۀ ژئوتوریسم شهری و حفاظت در برابر مخاطرات انسانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 401-415

10.22059/jhsci.2019.276510.446

ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور


130. واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 423-437

10.22059/jhsci.2015.58268

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مریم ملک میرزایی


132. امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی


136. ارزیابی آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان‌های کارستی ماراب با استفاده از مدل RISKE و تحلیل سری زمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 69-82

10.22059/jhsci.2014.52614

شکور سلطانی؛ ایثار نورایی صفت؛ طاهر ولی پور؛ عبدالکریم ویسی؛ احمد عباسیان


138. تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 155-170

10.22059/jhsci.2016.60744

حسین محمدی؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی؛ اسماعیل عباسی


141. نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم‌اندازها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 197-223

10.22059/jhsci.2020.311822.604

سمانه‌سادات میرحاجی؛ مرجان سلیمان پور؛ علی اکبر صبوری؛ عباس بازرگان


143. تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 203-215

10.22059/jhsci.2014.53120

مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری


144. تشخیص آنومالی‌‌های حرارتی قبل از وقوع زلزله با تلفیق الگوریتم‌های شبکة عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی کلونی مورچه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 207-224

10.22059/jhsci.2015.55062

سپهر چوب ساز؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ محمدرضا سراجیان مارالان


147. کاهش پهنۀ خطر سیل در حوضۀ دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش خطرمدار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 271-285

10.22059/jhsci.2019.285855.491

ملیحه سادات حمصی؛ داریوش یاراحمدی؛ مجید اونق؛ علی اکبر شمسی پور


149. تحلیل فضایی مناطق سیل‌زده و سیل‌خیز شهر نورآباد لرستان و مخاطرات آن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 313-329

10.22059/jhsci.2020.310534.609

محمد رستمی فتح آبادی؛ منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی


150. راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی (مطالعۀ موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 341-354

10.22059/jhsci.2015.56271

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ عادل سلیمانی